Financování obce a její rozvoj

zpět na blog

Základním zdrojem příjmů obce je tzv. rozpočtové určení daní, ze kterého přichází do obecní pokladny finanční prostředky daňové. Dalšími příjmovými položkami jsou nedaňové, kapitálové a transfery.

Daňové příjmy celkem tvoří: daň z přidané hodnoty, z příjmů právnických osob, z příjmů fyzických osob, z nemovitých věcí, z hazardu, a dále z poplatků, zejména místních a správních.

Zastupitelstvo obce každoročně schvaluje rozpočet obce na další kalendářní rok. Na jeho tvorbě se podílí vedení obce, účetní a finanční výbor. V průběhu roku jsou možné úpravy rozpočtu, o kterých má pravomoc rozhodnout a schvaluje je zastupitelstvo obce. Jedná se o tzv. rozpočtová opatření.

Aktuálně je na účtech obce cca 118 mil. korun. V letošním roce bylo rozhodnutím zastupitelstva uloženo celkem 75 mil. korun na termínované vklady u dvou bankovních domů, aby tyto prostředky byly alespoň částečně zhodnoceny a neztrácely na hodnotě (s ohledem na inflaci). Z hlediska potřebné dostupnosti jsou celkem dobře úročeny a rozděleny na tří, šesti a dvanácti měsíční dobu uložení s výpovědí k jejich rychlé dostupnosti. Z dřívější doby má obec uloženy prostředky (10 mil. Kč) na terminovaném účtu s dobou výpovědi tři měsíce u J&T. Na běžných účtech obce je okamžitě dostupných 33 mil. korun.

Prostředky, které jsou na účtech obce, jsou určeny k zabezpečení běžného provozu obce, platy zaměstnanců, úhrady energií, provoz školy (škola si zajištuje provoz sama z příspěvku zřizovatele) a další potřebně výdaje (pojištění, apod.). S dalšími „volnými“ prostředky nakládá zastupitelstvo obce dle plánovaných investic, které můžou být provázány s dotacemi od různých ministerstev ČR (dle vypsaných dotačních programů). Důležitou součástí je zpracovaný Strategický plán rozvoje obce, kde jsou plánované akce k zajištění života občanů obce. Plánujeme žádat o vhodné dotační prostředky k realizaci finančně náročnějších akcí.

Samozřejmostí je, že pokud peníze „leží“ na účtech, nejsou zhodnocovány či investovány, tak ztrácí na své hodnotě. Pokud se nebuduje, neslouží správně občanům naší obce. Uvážené investování je jedinou správnou cestou k účelu obecného prospěchu obce a posunu v dalším rozvoji.

Čekají nás a jsou před námi připravené projekty, které budou vyžadovat velké finanční prostředky a jsme připraveni s péčí řádného hospodáře to zvládnout.

Kontrolu nad hospodařením s obecními prostředky provádí finanční výbor zastupitelstva. Dále obec každý rok prochází kompletní kontrolou nezávislého auditora, který v souladu se zákonem provádí kontrolní úkony hospodaření s veřejnými penězi a dodržování zákona o obcích (veřejné zakázky, zveřejňování stanovených dokumentů, perioda jednání zastupitelstva atd.).

|
chevron-up