Jak hlasovat v komunalnich volbách do obecního zastupitelstva.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem; jde-li o občana členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu / osvědčením o registraci.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek, který mohl upravit následujícím způsobem:

  1. označit křížkem pouze jednu volební stranu,
  2. označit křížkem pouze vybrané kandidáty, a to z kterékoliv volební strany (označit lze nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno),
  3. kombinovat oba dva způsoby popsané v předchozích bodech.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již u této volební strany konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný.

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.

Pozor! Hlas voliče je neplatný, pokud volič:

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

zdroj: ministertvo vnitra

Každý rok v době před sklizní a v období sklizně vinné révy si občané Rakvic stěžují na hluk z akustických děl, které plaší špačky a chrání úrodu vinařů.

V poslední době nám také bohužel přichází stížnosti na provozování děl především v nočních hodinách. Většinou se to týká majitelů děl mimo vinařský spolek. Ti si naopak svá děla hlídají a snaží se o co nejvíce bezproblémový chod svých děl. Plánujeme proto vytvořit digitální mapu přístupnou veřejně a všem a zanést do ní povolená akustická děla, u kterých zároveň budeme evidovat následující informace:

Takto evidovaná děla zaneseme do digitální mapy. kde budou informace k dispozici pro možnost okamžité lokalizace nahlášení vadného děla formou vyplnění formuláře, případně kontaktování obce nebo přímo vinaře na uvedených kontaktech.
V této mapě bude dále vytvořena funkce možnosti lokalizace a zdokumentování neevidovaného nebo špatně fungujícího děla, které například bude střílet v nevhodnou dobu, nevhodným způsobem nebo bude natočené špatným směrem.
Takto zdokumentované a odeslané podklady budou přes formulář zaslány na obec a budou sloužit jako důkazní materiál a pro následné potrestání viníka z důvodu porušování obecní vyhlášky.

Celou tuto záležitost jistě ocení i vinaři, kteří vychází vstříc obci a respektují obecní vyhlášku a špatné jméno jim dělají jednotlivci, kteří tyto pravidla nerespektují.
Peníze vybrané z pokut, které na základě těchto informací budeme udělovat budou sloužit k dotaci na zakoupení nových laserových děl, o kterých jsme přesvědčení, že daleko lépe poslouží svému účelu aniž by obtěžovaly občany obce.

Věděli jste, že i vy se můžete zapojit do života obce?

Na každém veřejném jednání zastupitelstva budeme rádi s Vámi diskutovat. Můžete i otevřeně komunikovat s vedením obce, ať již se starostou nebo místostarostou. Vždyť přeci slovo „starosta“ je odvozené od slova „starat se“. Náš kandidát na starostu, Pavel Rous, se drží hesla „obec je nás, obyvatel a pro nás, obyvatele“. Další možností je přímé oslovení zastupitelů. Budeme se zabývat každým návrhem, problémem, ale i výtkou. Vždyť v zastupitelstvu budeme díky Vám, voličům, Vám se budeme zodpovídat. Pokud se chcete aktivně zapojit do života obce, určitě neváhejte nabídnout svou účast v různých výborech zastupitelstva, jsou důležitým poradním orgánem. Další přímou pomocí je i podpora aktivního života v obci – při pořádání obecních akcí budeme rádi za každou pomoc. Nebo můžete sdružování vzít do vlastních rukou, ať již při pořádání kulturních akcí nebo v rámci spolků.

A tím nejzásadnějším jsou samozřejmě volby do zastupitelstva. Pokud se Vám náš starosta i program líbí, budeme rádi za Váš hlas. Máme kvalitní, různorodé kandidáty, na které se můžete spolehnout. Jsme Rakvičáci – jedna velká rodina.

|
chevron-up